تیم مداکس با امکانسنجی بازار داخلی و نیاز بازار پوشاک با توجه به افزایش نرخ ارز و محدود شدن ثبت سفارش برآن شد تا چوب لباسی هایی که تا اوایل سال 1397 از کشورهای چین و ترکیه بصورت واردات در اختیار تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک قرار می گرفت را بومی سازی و همچنین تلاش کوچکی برای ممانعت از خروج ارز حداقل در این حوزه نماید ،مداکس با سابقه نیم قرن فعالیت در این حوزه تلاش بر این داشته و خواهد داشت که طراحی های هنگر و چوب لباسی ها با پوشاک داخل همخوانی داشته باشد.